تعبیر خواب فزون شدن - تعبیر خواب
دیدن فزون شدن درخواب، فزونی که خیر و صلاح بود،

تعبیر خواب فزون شدن  

محمدبن سیرین گوید: دیدن فزون شدن درخواب ، فزونی که خیر و صلاح بود، به تاویل نیک بود و فزونی که شر و فساد بود بد است.

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن فزونی که در تن است، دلیل مال و خواسته بود. اگر بیند که از آن افزونی که در تن او بود او را مضرت رسید، دلیل بر نقصان و مال بیماری است.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :