تعبیر خواب غلغلک 
1ـ اگر خواب ببینید کسیشما را غلغلک میدهد ، نشانة آن است که با نگرانیهاییقابل توجه رو در رو خواهید شد . .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران را غلغلک میدهید ، نشانة آن است که در اثر ضعف و حماقت از سود بسیاریچشم میپوشید

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :