تعبیر خواب غاز - تعبیر خواب
1ـ اگر در خواب احساس کنید صدایغاز شما را ناراحت میکند ، نشانة آن است که یکیاز افراد خانوادة‌ شما خواهد مرد .

تعبیر خواب غاز 
1ـ اگر در خواب احساس کنید صدایغاز شما را ناراحت میکند ، نشانة آن است که یکیاز افراد خانوادة‌ شما خواهد مرد .

 اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید ، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد . 2ـ اگر در خواب غازها را میان علفزاریببینید ، علامت موفقیت حتمیاست . 3ـ دیدن غاز مرده در خواب ، نشانة آن است که از زیان و ناراحتیرنج خواهید کشید . 4ـ اگر فرد عاشقیدر خواب غاز ببیند ، نشانة آن است که نامزدش شایستگیو لیاقت دارد . 5ـ اگر خواب ببینید غازیرا دزدکیبا خود میبرید ، علامت آن است که ملکیبه شما میرسد و به ثروت خواهید رسید . خوردن غاز در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره بر سر داراییشما است .

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :