تعبیر خواب غیبت
1ـ در خواب اگر از غیبت کسیمتأثر شوید ، به این معناست که برایبه دست آوردن دوستانیهمیشگیتلاش خواهید کرد . .

اگر در خواب از غیبت دوستیخشنود شوید ، نشانة آن است که به زودیاز دست دشمن خلاص خواهید شد

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :