تعبیر خواب غنیمت - تعبیر خواب
دیدن غنیمت یافتن، اگر مال کافران است، دلیل که در آن ملک نرخ ها گران شود

تعبیر خواب غنیمت

محمدبن سیرین گوید: دیدن غنیمت یافتن، اگر مال کافران است، دلیل که در آن ملک نرخ ها گران شود.

 اگر دید که مسلمانان از دیار کافران غنیمت آوردند، دلیل است که در آن دیار نعمت ارزان شود.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :