تعبیر خواب عاشق شدن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بر کسی عاشق شد، دلیل که نیازمند و حریص گردد.

اگر عاشقی او به چیزی حرام بود، دلیل بر فساد دین او بود. اگر بیند که از معشوق کام دل یافت، دلیل منفعتی بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

عاشق

عاشق شدن : سرخوردگی

دیدن عشاق : شادیهای پنهانی

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :