تعبیر خواب عذر خواهی - معذرت - تعبیر خواب
اگر خواب ببینید برای گناهی که اصلاً مرتکب نشده اید

تعبیر خواب عذر خواهی - معذرت
عذر خواهی

1ـ اگر خواب ببینید برای گناهی که اصلاً مرتکب نشده اید از کسی عذرخواهی می کنید ، نشانة آن است که در کارهای خود با دردسری مواجه می شوید ، اما سرانجام معلوم می شود این دردسر به پیشرفت شما کمک شایان توجه ای کرده است

.

2ـ اگر خواب ببینید برای خطایی که مرتکب شده اید از کسی عذر می خواهید ، علامت آن است که با دست پاچگی کارهای خود را انجام می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید کسی از شما عذرخواهی می کند ، علامت آن است که بعد از بداقبالی به خوشبختی دست می یابید .

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :