تعبیر خواب عصبانی - تعبیر خواب
عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید

تعبیر خواب عصبانی
لوک اویتنهاو می گوید :

عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری

عصبانی شدن : سوء تفاهم در خانواده

از دست یک دوست عصبانی بودن : یک دوست خوب

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :