تعبیر خواب شکمو - پرخور - تعبیر خواب
1ـ اگر خواب ببینید با فرد شکویی بر سر سفره غذا نشسته اید

تعبیر خواب شکمو - پرخور  
1ـ اگر خواب ببینید با فرد شکویی بر سر سفره غذا نشسته اید ، نشانة آن است که امتیازی به دست می آورید . اما گرداگرد شما را افرادی خودخواه فرا خواهند گرفت .

 

2ـ اگر خواب ببینید فردی شکمو هستید ، نشانة آن است که به روان و جسم خود بسیار رسیدگی می کند .

3ـ اگر زنی خواب ببیند رضایت فرد شکمویی را جلب می کند ، نشانة آن است که شوهر او مردی ستمگر خواهد بود .

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :