تعبیر خواب زائر - تعبیر خواب
دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب ، نشانة آن است

تعبیر خواب زائر   
1ـ دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب ، نشانة آن است که به سفری طولانی خواهید رفت ..

 2ـ اگر خواب ببینید خود زائر هسنید و مشغول زیارت ، نشانة آن است که با همنشینان ناسازگار کشمکش ها خواهید داشت و از فقر و تهیدستی نیز رنجیده خاطر خواهید شد . 3ـ اگر دختری خواب ببیند زائری به او نزدیک می شود ، علامت آن است که با حمایت تمام به دام فریب می افتد . اما اگر در خواب مرد زائر او را ترک کند ، نشانة آن است که ضعف روحی خود را از بین می برد و استقلال ویژه ای در زندگی به دست می آورد

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :