تعبیر خواب زنگ - تعبیر خواب
شنیدن صدای زنگ در خواب ، علامت نمودار شدن نشانه های بیماری است

تعبیر خواب زنگ
شنیدن صدای زنگ در خواب ، علامت نمودار شدن نشانه های بیماری است و زیانی بیش از اندازه شما را نگران خواهد ساخت .

2ـ اگر خواب ببینید از گوری بیرون می آیید ، نشانة آن است که اشتباهی که مرتکب شده اید جبران خواهید کرد

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :