تعبیر خواب حشرات - تعبیر خواب
حشرات دیدن : ضرر نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد

تعبیر خواب حشرات
لوک اویتنهاو میگوید :

حشرات

دیدن : ضرر

نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد

 

1ـ دیدن حشرات در خواب ، علامت بیماریمسریاست و نزدیک شدن دشمنان .

2ـ اگر دختریدر خواب حشرات را ببیند ، نشانة سختیو ناراحتیاست .

اما اگر در خواب حشرات را بکشد یا از خود براند ، علامت آن است که با داناییو استعداش به آنچه که میخواهد دست مییابد .

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :