تعبیر خواب حصار - تعبیر خواب
اگر دید به حصاریاندر شد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود

تعبیر خواب حصار

محمدبن سیرین گوید: اگر دید به حصاری اندر شد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود.

 اگر بیند از حصار بیرون آمد یاکسیاو را از حصار بیرون کرد، دلیل که دشمن بر ویظفر یابد. ابراهیم کرمانیگوید: اگر کسیبیند که در حصاریمحکم بود و آن حصار ملک او بود، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند از حصار بیرون آمد به خلاف این است. جابر مغربیگوید: اگر کسیخود را درحصار بیند نعمت و روزیبر ویفراخ گردد و، دلیل بر خیر و صلاح دین است. اگر به خلاف این است، دلیل بر تباهیحال و بستگیکارهایاو بود.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :