تعبیر خواب حفره - تعبیر خواب
اگر خواب ببینید به درون حفره ایعمیق نگاه میکنید

تعبیر خواب حفره 
1ـ اگر خواب ببینید به درون حفره ایعمیق نگاه میکنید ، نشانة آن است که در رابطه با کار خود اقدامات حماقت آمیزیانجام میدهید ، و در راه کسب ثروت با موانعیروبرو خواهید شد .

 

2ـ اگر خواب ببینید داخل حفره ایافتاده اید ، علامت آن است که به بدبختیو اندوهیعمیق دچار میشوید .

3ـ اگر در خواب به هنگام افتادن به داخل حفره ناگهان بیدار شوید ، نشانة آن است که به شکل معجزة آساییاز اضطراب و پریشانینجات خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید به درون حفره ایمیروید ، نشانة آن است که آگاهانه برایبه دست آوردن ثروت بیشتر ، سلامتیخود را به خطر میاندازید

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :