تعبیر خواب حلاجی - تعبیر خواب
حلاج در خواب مرد قویبود که کارهایمردمان به دست او گشاده شود

تعبیر خواب حلاجی

محمدبن سیرین گوید: حلاج در خواب مرد قوی بود که کارهایمردمان به دست او گشاده شود.

 اگر بیند که حلاجیمیکرد، دلیل که او را با مردیبه این صفت که گفتیم صحبت افتد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حلاجیدر خواب بر دو وجه بود. اول: منفعت. دوم: گشایش کارهایفرو بسته.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :