تعبیر خواب حلزون - تعبیر خواب
دیدن حلزون در حال خزیدن در خواب ، نشانة آن است

تعبیر خواب حلزون  
1ـ دیدن حلزون در حال خزیدن در خواب ، نشانة آن است که در موقعیت خطرناکیقرار خواهید گرفت .

 

2ـ پا نهادن رویحلزون در خواب ، نشانة آن است که با مردمیبداخلاق معاشرت خواهید کرد

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :