.
.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب حلقه ازدواج

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر خواب حلقه ازدواج
لوک اویتنهاو میگوید :

حلقه ازدواج : دوستی

گم کردن آن: دردسر و ناراحتی، رنجش

هدیه گرفتن : خوشبختیخانوادگی، وفاداری

 

1ـ اگر خواب ببینید حلقه ایبه انگشت دارید ، نشانة آن است که کارهاییجدید انجام میدهید و در به ثمر رساندن آنها توفیق مییابید .

2ـ دیدن حلقة شکسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنین خواب یببینید ، نشانة آن است که از همسر خود جدا خواهند شد .

3ـ اگر دختریخواب ببیند از کسیحلقه ایمیگیرد ، نشانة آن است که نگرانیو تردیدیکه نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد .

4ـ اگر در انگشت دیگران حلقه ایببینید ، نشانة آن است که بر خوشبختیشما افزوده خواهد شد و تعدادیدوست تازه خواهید یافت .

1ـ اگر دختریخواب ببیند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، علامت آن است که شوهر آیندة او مردیوفادار و مهربان خواهد بود .

2ـ اگر خواب ببینید حلقة ازدواج خود را جاییگم کرده اید ، علامت آن است که اندوه فراوانیبه زندگیشما راه خواهد یافت .

3ـ اگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت یکیاز دوستان یا آشنایان خود ببینید ، علامت آن است که اصول اخلاقیرا زیر پا میگذارند و به تفریحات نامشروع میپردازید


برچسب ها:
خواب
.
حلقه
.
ازدواج
.
تعبییرخواب
.
خواب ی
.
تعبییرخواب
.
جعفر
.
خدای متعال از
.
خواب آکا کاملترین مرجع
.
خواب آکا کاملترین مرجع
.
تعبی
.
خواب ها
.
تعبیر خواب خواب تعبیر تفسیر خواب
.
تعبیر خواب حلقه ازدواج
.
.
.
.
.
.
.
.
.