تعبیر خواب حمایل نظامی - تعبیر خواب
اگر خواب ببینید حمایل نظامیبر لباس خود دارید

تعبیر خواب حمایل نظامی
1ـ اگر خواب ببینید حمایل نظامیبر لباس خود دارید ، نشانة آن است که با رفتارتان تنها توجه افراد سیکسر را به خود جلب کرد .

 

2ـ اگر خواب ببینید برایدختریحمایل نظامیخریده اید ، علامت آن است که با صداقت و رفتار معقولانه خود ، شأن و مقامیبه دست میآورید .

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :