تعبیر خواب حوض کوثر - تعبیر خواب
اگر بیند قیامت برخاست و خلق نزدیک حوض کوثر جمع میکردند،

تعبیر خواب حوض کوثر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قیامت برخاست و خلق نزدیک حوض کوثر جمع میکردند،

 دلیل که پادشاهیپیدا شود در میان خلق عدل و داد کند. اگر بیند از حوض کوثر یک جام بخورد، دلیل که مرگ او بر مسلمانیاست. اگر بیند پیرامون حوض کوثر میگشت و آب میخواست و آب ندادند، دلیل که دشمنِ اولاد پیغمبر باشد. اگر بیند حضرت رسول (ص) او را آب داد و بخورد، دلیل که از شفاعت بهره یابد. ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند نامش در حوض کوثر نوشته بودند و جامیبستد و از آن آب میخورد، دلیل که او را با عالمیبزرگ صحبت افتد و از آن عالم او را منفعت دو جهانیحاصل شود. جابر مغربیگوید: اگر بیند از حوض کوثر آب میخورد، لکن آب ویتیره و ناخوش است، دلیل که بیننده منافق بود و او را از اخبار و قرآن هیچ خبر نباشد و اعتقادش بد است و دین اسلام در پیش ویحقیر و خوار است. اگر بیند حوض کوثر به آن طریق است که در اخبار آمده و از جمله آب حوض کوثر میخورد، دلیل که او را نزد حق تعالیقدریو محلیاست و از جمله بزرگان دین است.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :