تعبیر خواب حوض ماهی - تعبیر خواب
1ـ دیدن حوض ماهیبا آبیگل آلود در خواب ، نشانة آن است

تعبیر خواب حوض ماهی
حوض ماهی

1ـ دیدن حوض ماهیبا آبیگل آلود در خواب ، نشانة آن است که در اثر عیاشیبه بیماریمبتلا خواهید شد .

 

2ـ دیدن حوض ماهیبا آبیزلال در خواب ، نشانة آن است که قراردادهاییسود آور خواهید بست و در زندگیلذتهایفراوانیخواهید برد .

3ـ دیدن حوضیخالیاز ماهی، علامت آن است که دشمنانیبزرگ در نزدیکیشما هستند .

4ـ اگر دختریخواب ببیند داخل حوض ماهیمیافتد ، علامت آن است که بعد از ازدواج سعادتمند خواهد شد. اما اگر آب حوض گل آلود باشد ، تعبیریبر خلاف آنچه رفت دارد .
 

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :