تعبیر خواب حیوانات
حیوانات

لوک اویتنهاو میگوید :

حیوانات : خوشبختی، ثروت

 

اهلیکردن حیوانات : بهره

غذا دادن به حیوانات : احساس رضایت

حیوان خشک شده : شما خود را برایهیچ و پوچ نگران کرده اید

حیوانات وحشی: مشکلات

حیوانات خانگی: آسایش
 

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :