.
.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب جنگ کردن

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب جنگ کردن

تعبیر خواب جنگ کردن - نزاع تعبیر  

محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند که او جنگ کرد بامردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد.

 

منوچهر مطیعیتهرانیگوید :چنان چه در خواب صحنه هاییاز جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانیهاییکه پیش میآید خبر میدهد. صرف دیدن صحنه ایاز جنگ در خواب خبر از غم و اندوهیاست که در روزهایآینده پیش میآید و این تشدید میشود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم. ابن سیرین میگوید در جنگ هر کسیپیروز شود در جنگ و جدال زندگیو در بیدارینیز پیروز و برنده است. چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر داشتید یا در سنگر بودید و اسلحه و مهمات به قدر کفایت در اختیارتان قرار داشت خواب شما میگوید که جهت روبه روییبا غم ها و رنج ها و نگرانیها مجهز خواهید بود. در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است. چنان چه جنگیدر خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما میگوید که تنها میمانید و در مشکلیکه پیش میآید هیچ دستیدست شما را نمیگیرد. مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانیایجاد کند. این نشان این است و گویایاین که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتیو امنیت خانوادگیاست و نباید نگران شوید.

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن جنگ غم واندوه شود

دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگردد


برچسب ها:
خواب
.
جنگ
.
کردن
.
-
.
نزاع
.
تعبیر
.
حسب
.
خدای
.
تعبرخواب
.
تعبیر خواب آنلاین
.
خدای متعال
.
خواب دیدن
.
jتعبیر خواب
.
خود
.
خواب
.
خوابیدن خدای متعال از خود
.
تعبیر خواب جنگ کردن - نزاع تعبیر
.
.
.
.
.
.
.
.
.