تعبیر خواب امتحان -درس - تعبیر خواب
امتحان دادن : احتمال این هست که شغلی پر در آمدتر بیابید

تعبیر خواب امتحان -درس

لوک اویتنهاو می گوید :

امتحان دادن : احتمال این هست که شغلی پر در آمدتر بیابید

قبول شدن در امتحان : انتظارات شما بر آورده خواهند شد
مردود شدن در امتحان : جاه طلبی شما بالاتر از حد معمول است
از کسی امتحان گرفتن : شما خدمت بزرگی به شخصی خواهید کرد

 

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :