تعبیر خواب آب برداشتن - تعبیر خواب
اگر توی خواب دیدید که دارید آب بر میدارید یا مشغول آب برداشتن هستید ادامه مقاله رو بخونید

تعبیر خواب,تعبیر خواب آب برداشتن

اگر توی خواب دیدید که دارید آب بر میدارید یا مشغول آب برداشتن هستید ادامه مقاله رو بخونید

تعبیر خواب آب برداشتن

 

تعبیر خواب آب برداشتن
 
لوک اویتنهاو می گوید :

آب برداشتن : خبر

 آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

گرداوری : تعبیر خواب آکاایران

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :