تعبیر خواب زنبق - تعبیر خواب
زنبق در خواب نیکو نیست. گل های زنبق، کوکب، اختر، داودی را گل های غم و اندوه دانسته اند. رنگ زنبق فرق نمی کند ولی اگر یافت شود

تعبیر خواب زنبق

زنبق در خواب نیکو نیست. گل های زنبق، کوکب، اختر، داودی را گل های غم و اندوه دانسته اند. رنگ زنبق فرق نمی کند ولی اگر یافت شود از همه بدتر زرد است. دیدن گل زنبق را در خواب رو به رویی با غم و اندوه نوشته اند و همین تعبیر را دارد گرفتن و دادن آن. کاشتن گل زنبق در صورتی که در عالم خواب بدانید دارید گل زنبق می کارید فتنه انگیزی است و چنانچه دیگری در خانه شما زنبق بکارد در کارتان فتنه می کند. معبران برای گل هایی که پیاز دارند و آن دسته که به وسیله پراکندن تخم کاشته می شوند تفاوت هایی قائل هستند و عمدتا گل های پیازدار را خوب نمی دانند. زنبق یکی از گل هایی است که خبر از غم و رنج می دهد. نوع دیگر دسته بندی گل ها از نظر معبران فصل به گل نشستن آن هاست و گل هایی که در پائیز گل می دهند گل های خوبی شناخته نشده اند و تعابیر خوشی درباره آنها موجود نیست.

محمدبن سیرین گوید: زنبور درخواب ، مردی سفله و دون همت است. اگر بیند زنبور او را بگزید، دلیل که او را از مردی دون، رنج و مکروه رسد، یا سخنی ناخوش شنود. اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را می گزیدند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد. اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند، دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد. اگر بیند زنبور را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بینداز هوا زنبوران .بسیار جمع آمده اند، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زنبور درخواب ، بر شش وجه است. اول: غوغا. دوم: مردم دون. سوم: لشگر. چهارم: ملخ. پنجم: دشمن. ششم: فرزندان.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :