تعبیر خواب شکنجه - تعبیر خواب
تعبیر خواب شکنجه,تعبیر خواب شکنجه دیدن,تعبیر خواب شکنجه دیگران,تعبیر خواب شکنجه دادن,تعبیر خواب شکنجه مرده,تعبیر خواب شکنجه شدن,تعبیر خواب آکا

تعبیر خواب شکنجه

اگر در خواب دیدید کسی شما را شکنجه می دهد مفهوم آن این است که شما تسلیم محض هستید و نزد شکنجه کننده زبون و خوار شده اید و او بر شما حاکم است که می تواند شما را شکنجه دهد. این پیش داوری ذهن شما است که همه این ها را در یک صحنه _ شکنجه شدن - نشانتان می دهد. ضمیر نهفته شما می خواهد بگوید زبون و ذلیل و خوار شده اید. کسی به شما تعدی می کند و نمی توانید از حق خود دفاع کنید، نه مقابله و نه مخالفت. چنان چه ببینید ناشناسی شما را شکنجه می دهد یک بیگانه موجب خواری شما می شود و اگر آشنائی این کار را بکند از آشنا و چه بسا از نزدیکان خویش ضربه می خورید. شکنجه دادن دیگران نیز تسلط بر دیگران است.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :