تعبیر خواب شکر - تعبیر خواب
تعبیر خواب شکر,تعبیر خواب شکر خدا,تعبیر خواب شکرگزاری,تعبیر خواب شکر ابن سیرین,تعبیر خواب شکر خوردن,تعبیر خواب آکا

تعبیر خواب شکر

دیدن شکر اندک در خواب نیکو است و شیرین کامی و توفیق تعبیر شده است همچنین شنیدن سخنان خوش از دوستان ولی شکر بسیار دیدن در خواب خوب نیست و نوشته اند حرص و آز و طمع است و در نتیجه تلخ کامی و شکست. اگر ببینید که شکر می خورید، چه با چای و چه به طریقی دیگر، در صورتی که شکر محور خواب شما باشد نیکو است و خواب شما می گوید توفیق و نصرتی انتظار شما می کشد یا شما را تحسین می کنند و می ستایند که البته کاری مورد قبول و پسند عام انجام می دهید ولی شکر زیاد اگر در خواب ببینید که به طور غیر معمول می خورید یا انباشته می کنید خوب نیست.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :