ضیاع(زمین و آب و درخت) - تعبیر خواب
تعبیر خواب ضیاع,تعبیر خواب زمین و آب و درخت,تفسیر خواب ضیاع,تاویل خواب ضیاع,معنی خواب ضیاع,معنای خواب ضیاع,تعبیر خواب آکا

ضیاع(زمین و آب و درخت)
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در زمین و ملک خود تخم بکشت یا درخت می نشاند، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود. اگر بیند ضیاع او پرخار و خس است، دلیل که در راه دین نیکو بود. جابرمغربی گوید: اگر بیند ضیاع خود را بفروخت، دلیل که در رنج و غم ا فتد. اگر بیند که ضیاع او راسیل برد و خراب کرد، دلیل که او را مضرت رسد از قبل پادشاه.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :