تعبیر خواب ظلمات - تعبیر خواب
تعبیر خواب ظلمت,تعبیر خواب ظلمات,تاویل خواب ظلمات,معنی خواب ظلمات,معنای خواب ظلمات,تفسیر خواب ظلمات,مفهوم خواب ظلمات,تعبیر خواب آکا

http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201561154750a.jpg

تعبیر خواب ظلمات

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که در ظلمات بود، ناگاه به روشنی آمد، دلیل که راه دین بر وی گشاده شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر به خواب بیند که از ظلمات بیرون آمده و باز در ظلمات رفت، دلیل گمراهی است. جابرمغربی گوید: ظلمات، دلیل غم است اگر بیند در دیاری ظلمات ظاهر شد، دلیل که در آن دیار اندوه ظاهر گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ظلمات در خواب بر پنج وجه است. اول: فکر. دوم: تحیر. سوم: فروبستن کارها. چهارم: بدعت. پنجم: ظلالت.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :