تعبیر خواب عید - تعبیر خواب
تعبیر خواب عیدی گرفتن,تعبیر خواب عید,تعبیر خواب عید نوروز,تعبیر خواب عید قربان,تعبیر خواب عیدی دادن,تعبیر خواب عید مبعث,تعبیر خواب آکا

http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201561154150a.jpg

تعبیر خواب عید

دیدن اعیاد در خواب خوب است و معبران برای اعیاد مذهبی هر یک تعبیر خاصی نوشته اند. اگر در خواب ببینید عید است و شما گریه می کنید از غم و اندوه نجات می یابید و گشایش در زندگیتان پدید می آید. اگر ببینید عید است و شما و دیگران لباس نو پوشیده اید حکم همان است که گفته شد. به هر ترتیب دیدن عید در خواب نیکو است. اگر در خواب ببینید عید است و از کسی عیدی گرفته اید نعمت می یابید و روزی شما فراخ می شود.

محمدبن سیرین گوید: اگر دید عیدقربان بود، دلیل که او را با مردم عاقل کار افتد. اگر بیند عید فطر بود، دلیل که از زاهدی فائده دینی بیابد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند عیدبود و مردم آراسته از شهر بیرون آمدند، اگر از اهل شرف بودند، دلیل که شرفشان زیاده گردد، اگر محبوس است خلاصی یابد، اگر این خواب را نزدیک عید بیند، دلیل که با مردی عاقل معاملتی کند و کارش به سختی برآید. اگر به خواب دید که روز عیدغدیر بود، دلیل که کامکاری یابد.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :