تعبیر خواب عرعر - تعبیر خواب
تعبیر خواب عرعر,تاویل خواب عرعر,تفسیر خواب عرعر,معنی خواب عرعر,معنای خواب عرعر,مفهوم خواب عرعر,معنا و مفهوم خواب عرعر,تعبیر خواب آکا

http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201561151180a.jpg

تعبیر خواب عرعر


عرعر دو نوع است. اول عرعر که صدای مخصوص الاغ است دوم عرعر که نوعی درخت است. صدای الاغ در خواب ها نیکو نیست چون معبران شنیدن عرعر را غیبت و بدگوئی و خبر بد و دشنام های رکیک تعبیر کرده اند. اگر صدای عرعر را بشنوید و الاغ صاحب صدا را نبینید کسی یا کسانی پشت سر شما حرف می زنند و بد می گویند. اگر صدای عرعر بشنوید و الاغ را ببینید کسی به شما دشنام می دهد و سخنان زشت بر زبان می آورد. اما درخت عرعر انسانی است باطل و بیهوده و غیر مفید. اگر در خواب درخت عرعر دیدید با چنین انسانی برخورد خواهید داشت اگر درخت عرعر را در خانه خود دیدید که قبلا چنین درختی آن جا نبود مهمانی از این دست به شما وارد می شود.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :