تعبیر خواب غار - تعبیر خواب
تعبیر خواب غار,تعبیر خواب غارت شدن,تعبیر خواب غار حرا,تعبیر خواب غار حراء,تعبیر خواب غارت,تعبیر خواب غار سنگی,تعبیر خواب آکا

http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20155302332680a.png

تعبیر خواب غار

دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد شدن است و بیرون نیامدن. چنان چه در خواب مشاهده کنید به غار بزرگی رسیدید، در جریان فعالیت های روزانه زندگی خویش به مخمصه بر می خورید و گره ای کور در زندگیتان به وجود می آید و مشکلی سر راهتان قرار می گیرد.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل که او را در زندان کنند. اگر غار را تنگ و تاریک بدید، دلیل که محبوس و هلاک شود

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :