تعبیر خواب فضله - تعبیر خواب
تعبیر خواب فضله,تفسیر خواب فضله,تاویل خواب فضله,معنی خواب فضله,معنای خواب فضله,مفهوم خواب فضله,معنا و مفهوم خواب فضله,تعبیر خواب آکا

http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201553023255860a.png

تعبیر خواب فضله

فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می نامندو تعبیر این دو در خواب متفاوت است. چنان چه در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن برنج هستیم و فضله موش در آن می بینیم خواب ما می گوید زنی به ما زیان می رساند. اما فضله گنجشک لطمه ای است که از دروغ گوئی و وراجی و هرزه درائی دیگران وارد می شود. اگر در خواب ببینیم گنجشکی بر لباس ما فضله کرده دروغ گوئی دیگران به آبروی ما لطمه می زند. اگر فضله به کلاه باشد به شخصیت بیننده خواب آسیب وارد می آید و اگر بر میوه و غذا بود به مال و دارائی.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :