تعبیر خواب لواشک - تعبیر خواب
تعبیر خواب لواشک,تعبیر خواب لواشک خوردن,تعبیر خواب لواشک شیرین,تعبیر خواب لواشک ترش,تعبیر خواب دیدن لواشک,تعبیر خواب خریدن لواشک,تعبیر خواب آکا

تعبیر خواب لواشک

اگر زنی در خواب ببیند لواشک می خورد پس از یک دوره غم و اندوه صاحب فرزند می شود. اگر مرد در خواب ببیند لواشک می خورد گرفتار غم و رنج می گردد بخصوص اگر ترشی آن را حس کند. دیدن و خوردن لواشک به خاطر ترشی آن در خواب خوب نیست و غم و رنج تعبیر می شود فقط برای زنان جوان مبشر آوردن فرزند است.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :