تعبیر خواب لوبیا - تعبیر خواب
تعبیر خواب لوبیا,تعبیر خواب لوبیا پلو,تعبیر خواب لوبیا چشم بلبلی,تعبیر خواب لوبیا پخته,تعبیر خواب لوبیاسبز,تعبیر خواب لوبیای سبز,تعبیر خواب آکا

تعبیر خواب لوبیا

لوبیا یکماده غذائی است که در بسیاری از کشورها به جای نان و بدل نان مصرف می شود زیرا مواد مغذی فراوان دارد. معبران سنتی، لوبیا را خوب ندانسته اند زیرا نفاخ است و نفخ شکم نیز در خواب تعبیر خوشی ندارد لیکن معبران غربی آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته اند چون بدل نان قرار می گیرد و جوامع گرسنه و قحطی زده را سیر می کند. ابن سیرین خوردن لوبیا را غمو رنج دانسته و معبران دیگر نیز تقریبا همین عقیده را دارند.

محمدبن سیرین گوید: دیدن لوبیا درخواب خام و پخته وقت و بی وقت، دلیل غم بود و در دیدن آن خیری نباشد.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :