تعبیر خواب ویرانی - تعبیر خواب
تعبیر خواب ویرانی خانه,تعبیر خواب ویرانی منزل,تعبیر خواب ویرانی ساختمان,تعبیر خواب ویران شدن دنیا,تعبیر خواب ویرانی,تعبیر خواب ویران شدن خانه,تعبیر خواب آکا

تعبیر خواب ویرانی

دیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر اهمیت دارد. اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد ولی اگر ویرانی ببینید و اندوهی در شما پدید آید غم و غصه است. ویران کردن نیز چندان بد نیست چون سازدگی است و تازه باید دید کجا و چه چیز را ویران می کنید.

 محمدبن سیرین گوید: دیدن ویرانی، دلیل گمراهی است. اگر درخواب بیند که جای آبادان را خراب کرد، دلیل است در شغل گمراه شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر درخواب مسجد یا مدرسه یا خانقاه را ویران کرد، دلیل نقصان دین و دنیای او بود.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :