تعبیر خواب وافور - تعبیر خواب
تفسیر خواب وافور,تعبیر خواب وافور,معنی خواب وافور,مفهوم خواب وافور,معنای خواب وافور,تاویل خواب وافور,معنا و مفهوم خواب وافور,تعبیر خواب آکا

تعبیر خواب وافور

وافور کشیدن در خواب ، نشانه بیزاری از این عمل ناپسند است که باعث می شود بیننده خواب ، هرچه بیشتر از دود و دم فاصله بگیرد و هرگز گرد آن نگردد. دیدن بعضی چیزها در خواب ، بهتر از مشاهده آنها در بیداری است.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :