تعبیر خواب یوزپلنگ - تعبیر خواب
تعبیر خواب یوزپلنگ,تعبیر خواب یوزپلنگ سفید,تعبیر خواب کشتن یوزپلنگ,تعبیر خواب دیدن یوزپلنگ,تعبیر خواب بچه یوزپلنگ,تعبیر خواب آکا

یوزپلنگ
یوزپلنگ، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نیست. این حیوان در خواب به دشن تعبیر می شود و دشمنی است فرومایه که انسان را غافلگیر می کند و آسیب وارد می آورد. اگر در خواب ببینید یوزپلنگی رام شما شده یا از ظرفی که غذا می خورید آن حیوان نیز می خورد بر دشمن غلبه یافته و ایمن می شوید. اگر ببینید یوزپلنگ در خواب به شما حمله کرد از جانب دشمن آسیب می بینید و اگر شما یوزپلنگ راندید، دشمن را از خود می رانید. نگاه کردن در چشم یوزپلنگ خوب نیست.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :