تعبیر خواب عورت

تعبیر خواب عورت - تعبیر خواب

زمان مطالعه : 3 دقیقه
تعبیر عورت ع تعبیر خواب
تعبیر خواب امتحان -درس - تعبیر خواب

تعبیر خواب امتحان -درس - تعبیر خواب

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امتحان دادن : احتمال این هست که شغلی پر در آمدتر بیابید
تعبیر خواب نیمروز - عصر - تعبیر خواب

تعبیر خواب نیمروز - عصر - تعبیر خواب

زمان مطالعه : 1 دقیقه
دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید
تعبیر خواب واشه - تعبیر خواب

تعبیر خواب واشه - تعبیر خواب

زمان مطالعه : 1 دقیقه
تعبیر خواب واشه تعبیر خواب حرف و تعبیر خواب
تعبیر خواب آواز - تعبیر خواب

تعبیر خواب آواز - تعبیر خواب

زمان مطالعه : 1 دقیقه
در اینجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست ها می رود
تعبیر خواب آستانه - تعبیر خواب

تعبیر خواب آستانه - تعبیر خواب

زمان مطالعه : 1 دقیقه
اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می شود
تعبیر خواب استوانه - تعبیر خواب

تعبیر خواب استوانه - تعبیر خواب

زمان مطالعه : 1 دقیقه
در زندگی امروز ما استوانه فقط می تواند ستون های استوانه ای باشد که اینجا و آنجا می بینیم و این چنین استوانه ای در خواب به جفت تعبیر می شود
تعبیر خواب ابریشم - تعبیر خواب

تعبیر خواب ابریشم - تعبیر خواب

زمان مطالعه : 1 دقیقه
دیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان
تعبیر خواب ابرو - تعبیر خواب

تعبیر خواب ابرو - تعبیر خواب

زمان مطالعه : 1 دقیقه
ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی. چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای
تعبیر خواب اسفند - تعبیر خواب

تعبیر خواب اسفند - تعبیر خواب

زمان مطالعه : 1 دقیقه
اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی
تعبیر خواب افتادن - تعبیر خواب

تعبیر خواب افتادن - تعبیر خواب

زمان مطالعه : 1 دقیقه
بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم
تعبیر خواب اتاق - تعبیر خواب

تعبیر خواب اتاق - تعبیر خواب

زمان مطالعه : 1 دقیقه
اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد
تعبیر خواب انار - تعبیر خواب

تعبیر خواب انار - تعبیر خواب

زمان مطالعه : 1 دقیقه
انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده
تعبیر خواب آروغ - تعبیر خواب

تعبیر خواب آروغ - تعبیر خواب

زمان مطالعه : 1 دقیقه
تعبیر خواب آروغ زدن,تعبیر خواب آروغ,تعبیر خواب آروغ زدن بچه,تفسیر خواب آروغ,تاویل خواب آروغ,تفسیر خواب آروغ زدن,تعبیر خواب آکا
تعبیر خواب یشم - تعبیر خواب

تعبیر خواب یشم - تعبیر خواب

زمان مطالعه : 1 دقیقه
تعبیر خواب یشم,تعبیر خواب سنگ یشم,تعبیر خواب انگشتر یشم,تعبیر خواب لباس یشمی,تفسیر خواب یشم,تاویل خواب یشم,معنی خواب یشم,تعبیر خواب آکا